Ortaklık ve Kâr Dağıtım Politikası

SENYAP ORTAKLIK VE KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

  1. SENYAP’ın kuruluş ilkelerini paylaşan ortaklarla büyümesi ana sözleşmesinde bir ilke olarak belirlenmiştir. SENYAP’a ortaklık, temsilci ortaklarımızdan referans almak suretiyle yapılacak başvurunun Yönetim Kurulunca onaylanması ile sağlanır. Bu durum hisse devir alanlar için de geçerlidir.
  2. SENYAP genel kurul oylamalarında oylar, pay değerlerinden bağımsız kişi başı hesaba alınır.
  3. SENYAP Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Yıllık bilançodaki gelir gider farkının %10’u yasal nedenlerle yedek akçe olarak ayrılır, kalan kısım “Katsayılı Pay Değerleme Sistemi”yle hesaplanan payları ile orantılı olarak ortaklara dağıtılır.
  4. SENYAP’ta ortaklarının rızası dışında kârın genişleme ve güncelleme yatırımları da dâhil olmak üzere başkaca masraflar için kullanılmasına veya kâr dağıtımının tehir edilmesine karar alınamaz. İlgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârı ortağın sermayesine ilave edilir, talebi durumunda kendisine nakden ödenir. Şu kadar ki, SENYAP tarafından bağlı ortaklıklarına verilen sermaye tutarı kadar kar dağıtılmayıp SENYAP bünyesinde yeni yatırımlar için kullanılmak üzere tutulur.
  5. SENYAP ilgili yılda zarar ederse ortaya çıkan açığın yedek akçelerden, yetmezse ana sözleşmemizin 65. maddesine göre kurulmuş olan özel fondan veya ortak sermaye paylarından karşılanmasına karar verilebilir.
  6. SENYAP faaliyetinde oluşan zarar kapatılmadan kâr dağıtımına karar verilemez, ayrılan yedek akçeden kâr dağıtılamaz.
  7. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması hedeflenir, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.