Riskin Erken Saptanması Komitesi

SENYAP Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı :

Birim Üyesi                                                   :          

Birim Üyesi                                                   :

SENYAP Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri

SENYAP ve bağlı ortaklıklarında

  1. Faaliyetleri, gelişmeyi ve devamlılığı tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin alınmasını ve riskin yönetilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını temin etmek
  2. Mali ve idari risk yönetim sistemini kurmak, en az yılda bir kez gözden geçirerek yeterliliğini ve verimliliğini temin etmek,
  3. Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
  4. Risklerin belirlenebilmesi için gerekli risk ölçüm modellerinin belirlemek, test edilerek onaylanmasını sağlamak, senaryo analizleri ile modellerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
  5. Riskin etkin bir şekilde takibi için gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
  6. SPK tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında belirlenmiş riskleri düzenli olarak gözden geçirmek.